Statutter for Natteravnene i Bergen Sentrum

(Vedtatt på årsmøte 18. mars 2002. Sist endret på årsmøte 24. mars 2023.)

§1 Navn

Organisasjonens navn er Natteravnene i Bergen Sentrum.

§2 Formål

Ved å være synlig tilstede i Bergen sentrum har Natteravnene i Bergen Sentrum (NiBS) til formål å forebygge kriminalitet, rus og vold.
Øverste organ for NiBS: Årsmøtet.

§3 Vilkår for medlemsskap

Alle som har fylt 18 år er velkommen til å delta som natteravn.
Antall medlemmer: Ubegrenset.

Som natteravn på "vakt" skal man ikke representere noen annen organisasjon eller forening.
Ute på vandring må en natteravn ikke være påvirket av alkohol, medikamenter eller andre rusmidler.
Registreringsskjema må utfylles og undertegnes av nye medlemmer.

§4 Medlemmenes rettigheter

Som natteravn ute på vandring, er alle mellom 18 år og 70 år forsikret mot skade som kan oppstå.
Etter fylte 70 år vil natteravner få dekket av NiBS sine direkte utgifter i forbindelse med skade, dersom skader oppstår ute på vandring.

Alle medlemmer skal tildeles ett eksemplar av statuttene for Natteravnene i Bergen Sentrum.
Medlemmene forplikter å forholde seg til de gjeldende statuttene.
Som medlem har man rett til å fremme for årsmøtet forslag om endring av gjeldende statutter.
Forslag til endring skal leveres skriftlig til styret minst 1 måned før årsmøtet holdes.
For å ha tillitsverv i NiBS må et medlem ha plettfri vandel, iht. Vold, rus og økonomi.

§5 Ekskludering av medlemmer

Medlemmer kan ekskluderes fra NiBS dersom et enstemmig styre går inn for det. Årsak til eksklusjon: Atferd på vandring.

§6 Styret

Natteravnene i Bergen Sentrum ledes av et styre bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem.

• Styrets leder velges direkte av årsmøtet for 2 år.
• Styrets øvrige medlemmer velges for 2 år.
• Varamedlem velges for 1 år.

Styret, med unntak leder, konstituerer seg selv.
Leder innkaller til styremøtene. Styret utarbeider mandat for den enkelte komité.
Det settes opp budsjett til dekning av styrets utgifter.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§7 Regnskap

Styret skal til enhver tid sørge for at regnskapet føres av et autorisert regnskapsbyrå.
Det skal velges 2 revisorer for 2 år og 1 varamann for 1 år. Når organisasjonen (NiBS) er registrert i "MVA-mantallet" skal en av revisorene være statsautorisert.
NiBS tar ikke i mot midler fra spilleautomater.

§8 Årsmøte

Årsmøtet skal holdes hvert år innen 3 måneder etter regnskapsåret avsluttes.
For ha stemmerett på årsmøtet må en ha deltatt på minst 10 vandringer eller møter i perioden mellom de to siste ordinære årsmøter.
For å være valgbar som styremedlem eller valgkomitémedlem må en ha stemmerett.

Årsmøtet behandler
1. Valg av møteleder
2. Styrets årsberetning
3. Revidert regnskap
4. Innkomne saker, evt. forslag til endring av statutter
5. Budsjettet
6. Valg av styrets leder
7. Valg av styremedlemmer
8. Valg av varamedlemmer
9. Valg av revisor(er)
10. Valg av valgkomité - 3 medlemmer for 1 år ad gangen

Regler for årsmøtet

• Innkalling skal være medlemmene i hende min. 1 uke, maks.3 uker, før årsmøtet skal finne sted.
• Saker som skal fremmes for årsmøtet må være styret i hende min. 1 mnd. før årsmøtet skal holdes.
• For å oppnå endring av statuttene kreves det minst 2/3 flertall av avgitte stemmer.
• Valgene forøvrig skjer ved simpelt flertall av avgitte stemmer.

§9 Ekstraordinære årsmøter

Innkalling til ekstraordinære årsmøter skjer

• når flertallet i styret for NiBS finner det nødvendig
• når minst 8 av medlemmene fremsetter et slikt ønske
• når revisor(er) anser det nødvendig

Innkallingen må være medlemmene i hende min. 3 dager, maks.7 dager, før det ekstraordinære årsmøtet skal finne sted.

For å ha stemmerett på ekstraordinært årsmøte er det en forutsetning at man hadde stemmerett på siste ordinære årsmøte.

§10 Oppløsning

Nedleggelse av organisasjonen Natteravnene i Bergen Sentrum kan kun finne sted etter vedtak på to årsmøter. Ved avstemning kreves 3/4 flertall av avgitte stemmer. I tilfelle nedleggelse/oppløsning av NiBS skal:

• eventuelle fondsmidler utdeles i samsvar med statuttenes formålsparagraf.
• eventuelt overskudd av driftsmidler skal deles ut til "Natteravnbevegelsen" slik som de ekstraordinære møtene bestemmer.